مشارکت

پروژه "مشارکت و سهیم بودن به جای کناره گرفتن" برای کلیه افرادی که در پناهگاه ها دُولتی زندگی می کنند یا زندگی می کردند ، انجام می شود

ما به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید فعال شوید، چگونه دانش خود را انتقال دهید و چگونه به افراد دیگر در ادغام ویکپارچگی در جامه كمك كنید

به ما کمک کنید تا پیشنهادات داوطلبانه را برای همه ساکنین این دیار(به عنوان مثال دوره های موسیقی ، دوره های زبان) ترتیب دهیم

اگر ایده ای دارید یا می خواهید به یک پروژه بپیوندید ، با خانم هِقو امین تماس بگیرید

حامیان ما: