ተሳትፎ

ፕሮጀክት „ምስታፍ ኣብ ክንዲ ምሕዳግ“ (Partizipieren statt Resignieren)። („ምስታፍ ኣብ ክንዲ ተስፋ ምቝራጽ“) ንኩሎም ኣብ ናይ ህጹጽ ኩነታት መቐመጢታት ዝነብሩ ወይ ነቢሮም ዝፈልጡ ሰባት እዩ ዝምልከት።

ከመይ ንጡፍ ክትኮኑ ከምትኽእሉ ከነርእየኩም ኢና። ፍልጠትኩም ኣመሓላለፉ ኢኹም። ብኸምኡ ካልኦት ሰባት ኣብ ምውህሃድ ትሕግዝዎም ኢኹም።

ወለንታውያን ቀረባት ንኩሎም ደቂ Norderstedt ኣብ ምውዳብ ተሓባበሩ ኢኹም (ንኣ. ናይ ሙዚቃ ስልጠናታት፣ ንኣይ ቋንቋ ስልጠናታት)።

ኣብ ሓደ ናይ ተቐመጥቲ ዋዕላ/ኣኼባ ኣብቶም መቐመጢታት ተሳተፉ ኢኹም።

ንስኹም እንተላይ ሓሳብ እንተሎኩም ወይ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ክትሳተፉ እንተደሊኹም ንHero Amin ተወከሱ ኢኹም።

Unsere Förderer: