سرپرستی

ما در اسکان و پناهگاهای اضطراری برای شما کمک و همرای

به عمل منایم.ما از شما پشتیبانی و رسیدگی می کنیم

  • هنگام ورود به آلمان
  • در تماس با مقامات و ادارها
  • در درگیری های فامیلی یا جامعی
  • برای مشکلات بهداشتی
  • در درک نامه ها و اسناد

ما یک همزیستی سالم و آرامش پذیری را برای شما ارایه میدهم

Die Sozialpädagogische Betreuung wird gefördert von der Stadt Norderstedt.